Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List sierpień 2011r.

Agnieszka Szewczyk Szczecin, 14.08.2011 r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym

Kochani!

Zakończyły się nasze tegoroczne rekolekcje wakacyjne. "Jak było" - możecie się dowiedzieć (lub powspominać) z załączonego tekstu ("... miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa" Rz 13,10b. Dekalog stale aktualny.), który ukazał się też w "Niedzieli" z 14 sierpnia 2011 r.

A przed nami mamy rok modlitwy i formacji, który daje nam Pan. Załączam Ramowy Plan, który - "jeżeli Pan zechce i będziemy żyli" - zrealizujemy z Jego pomocą (por. Jk 4,13-15). A jest ten plan bardzo bogaty w różne wydarzenia. Szczegóły dotyczące planowanych spotkań zostaną podane później - a teraz proszę o uwzględnienie tych terminów w Waszych parafialnych planach, aby uniknąć - jak to mówi ksiądz Henryk Marczak - "sabotażu" - czyli organizowania parafialnych spotkań w czasie zaplanowanych spotkań wspólnych (diecezjalnych). Jest to bardzo ważny znak trwania (lub nie) w jedności!

Zwracam uwagę na kwietniowy Metropolitalny Dzień Jedności.
W związku z 20-leciem Metropolii Szczecińsko - Kamieńskiej - zaprosiliśmy do wspólnej modlitwy członków Odnowy w Duchu Świętym z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i zielonogórsko-gorzowskiej. Już dziś proszę o modlitwę, aby było to piękne spotkanie na Bożą chwałę.

Zgodnie z rozeznaniem Rady Diecezjalnej w tym roku będzie też więcej niż poprzednio spotkań z liderami, członkami grup pastoralnych i animatorami. Bardzo proszę o niezawodną obecność - musimy trwać w jedności na modlitwie, dzielić się problemami, które pojawiają się w grupach, przechodzić formację, która ma pomóc nam w lepszym służeniu braciom i siostrom.

Pierwsze Spotkanie Liderów zostało zaplanowane w Dobrej Szczecińskiej na 16 i 17 września 2011 r. Rozpoczęcie w piątek o godz. 17.00 (o godz.18.00 - Msza święta), a zakończenie w sobotę ok. godz. 18.00). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych zapraszam głównie liderów oraz w sposób szczególny - osoby grające, i proszę o potwierdzenie mi Waszej obecności w nieprzekraczalnym terminie do 5 września - telefonicznie (91 439 35 51) lub e-mailem: aszew@wneiz.pl.
Koszt pobytu: 40 zł. Ewentualny udział chętnych osób z grup pastoralnych - proszę uzgadniać ze mną w w/w terminie.

Słowo na to spotkanie: 1 Kor 9,19-27.

Podczas spotkania przewidziany jest wykład nt. "Wybrane aspekty postaw i zachowań człowieka" związany z podanym Słowem. Przedstawi go lekarz psychiatra Jarosław Kaczmarek.

Proszę o przygotowanie na piśmie informacji, jeżeli nastąpiła zmiana opiekuna grupy, liczebność grupy itp., jakie plany macie na bieżący rok formacji, jakie problemy występują w grupie oraz jakie tematy chcielibyście poruszać na kolejnych spotkaniach. Proszę również o zebranie w grupie i przywiezienie do Dobrej tekstów świadectw, które uczestnicy rekolekcji wakacyjnych napisali podczas warsztatów.

W związku z potrzebą częstych spotkań liderów, członków grup pastoralnych i animatorów, Rada Diecezjalna - po modlitwie i rozeznaniu - podaje następujący model spotkań szczecińskich grup parafialnych:
- 1 tydzień miesiąca - spotykamy się w poniedziałek o godz. 18.30 w Sanktuarium NSPJ, na Mszy Świętej Wotywnej o Duchu Świętym i na adoracji Najświętszego Sakramentu;
- 2 i 4 tydzień - spotkania w grupach domowych (modlitwa, dzielenie się);
- 3 (i ewentualnie 5) tydzień - spotkanie modlitewne w parafii.

Model ten jest obowiązkowy dla 7 grup, które przeżywały Seminarium na Pocztowej; ale zachęcam również pozostałe grupy do takiego zorganizowania swoich spotkań, by uczestniczyć w spotkaniach "w Sercu" oraz nie zaniedbywać spotkań domowych.

Spotkania domowe (proszę zadbać, aby rzeczywiście odbywały się w domach, a nie w salkach czy w kościele) są podstawą formacji, szkołą modlitwy, dzielenia się ? i "bycia ze sobą", nawiązywania przyjaźni, poznania się, pomocy itp.

Wiem, że od paru lat, zwłaszcza mniej liczne grupy, zaprzestały tych spotkań, gdyż tzw. "duże" spotkania modlitewne w kościele (najczęściej w salce) stały się "małymi" - ale to nie to samo, co grupa domowa. Wyraźnie było to widać podczas ostatniego Seminarium, gdy te grupy "ożyły".

Podany model - jest "modelem minimum", ale ma zapobiec sytuacji, gdy np. lider czy członek grupy pastoralnej lub animator ma w tygodniu 3 lub nawet 4 spotkania np. spotkanie "duże", domowe, spotkanie grupy pastoralnej (animatorów) i "sobotę liderską" - a przecież czekają nas jeszcze rekolekcje, Dni Jedności, czuwania itp.

Podkreślam: priorytety rozeznane na ten rok to:
- Msza Święta Wotywna o Duchu Świętym,
- spotkania liderów,
- spotkania grup domowych.

Bardzo proszę o roztropne potraktowanie tej sprawy!

Przedstawiony model będzie realizowany od października 2011 r., a we wrześniu, po przerwie wakacyjnej, proszę o przygotowanie się, np. ustalenie grup dzielenia, miejsca i terminów spotkań, animatorów itp., wywieszenie w gablotce stosownych informacji, poinformowanie księdza opiekuna i księdza proboszcza.
Słowa z Pisma Świętego i formacyjne tematy na dzielenie będą podawane sukcesywnie.

Grupy spoza Szczecina również proszę, aby "przymierzyły się" do takiego lub podobnego modelu, a liderów, grupy pastoralne i animatorów - o obecność na spotkaniach w Dobrej i w Szczecinie.
Jeżeli ktoś miałby problem z funduszami na dojazd - proszę skontaktować się ze mną.

Ze spraw drobnych - ale bardzo ważnych - przypominam o zbieraniu plastikowych nakrętek i tekturek "lipton" - dla osób, które potrzebują specjalistycznych wózków inwalidzkich. Proście o zbiórkę "wszystkich naokoło" - rodzinę, sąsiadów, znajomych, współpracowników itp. Można przynosić swoje "zbiory" np. na Dni Jedności, rekolekcje itp., lub kontaktować się na bieżąco w sprawie nakrętek - z Anią (tel.: 501 385 908), a "liptonków" z Elą (tel.: 507 588 446).

Wpłynęła do nas prośba od misjonarzy z Kamerunu, żyjących w bardzo trudnych warunkach (list w załączniku). Kochani liderzy, zorganizujcie zbiórkę i wyślijcie Wasz dar - to też jest ewangelizacja - a liczy się każdy grosz, także ten przysłowiowy "wdowi grosz".

Bardzo serdecznie pozdrawiam
Was Wszystkich.

Z Panem Bogiem!
Agnieszka

Zał. 1

?...miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa? (Rz 13,10b) ? Dekalog stale aktualny.

Taka myśl przewodnia zaczerpnięta ze słów świętego Pawła przyświecała uczestnikom rekolekcji wakacyjnych dla grup Odnowy w Duchu Świętym z naszej diecezji, które odbywały się w dniach 18 ? 23 lipca br. W Dobrej Szczecińskiej ? w gościnnym, jak co roku, klasztorze Ojców Franciszkanów. Rekolekcje prowadził moderator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym ks. Henryk Marczak, który głosił homilie na temat: ?Zamysł Boga wobec człowieka w świetle Starego Testamentu?.

Katechezy przygotowali członkowie Rady Diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym i obejmowały one problemy związane z tematem rekolekcji.

Pochylaliśmy się nad prawdą, że Dekalog jest stale aktualny, pomimo tego, że współczesny człowiek często reaguje alergicznie na ?zakazy i nakazy?. A jednak ? człowiek bez znajomości silnych zasad postępowania moralnego nie jest zdolny zdać egzaminu ze swego życia.

W katechezach rozważaliśmy kolejne przykazania Dekalogu podkreślając, że współczesny świat ? świat Internetu, techniki, telewizji, informacji, wizualnej iluzji ? generuje dodatkowo nową postać starych problemów moralnych. Różnorodne oferty tych mediów ? często atrakcyjne, kuszące i stojące w sprzeczności z Dekalogiem ? rzadko są kojarzone właśnie z tymi podstawowymi normami.

Uczestnik gry komputerowej myśli sobie: ?przecież ja nikogo nie zabiłem, to tylko zabawa?, internetowy oszust bankowy tłumaczy sobie, że to tylko zmiana lokalizacji wirtualnych (nierzeczywistych ?) pieniędzy, kobieta ?uprawiająca seks? w tzw. ?drugim życiu? (second life) ? w przestrzeni wirtualnej ? nie zdaje sobie sprawy z tego, że zdradza swojego męża, a szokujące, oszczercze informacje o koledze z pracy wystarczy przecież wykasować z pamięci komputera jednym ruchem palca... A że już ?poszły w świat? ? i zabiły dobre imię i godność tego człowieka to...

Takie przykłady cyberprzemocy, cyberkradzieży, cyberseksu czy też cybermobbingu można mnożyć i pojawiają się one coraz częściej obok ?tradycyjnych? już morderstw, zdrad, oszustw czy kłamstw w tzw. realu.

W czasie rekolekcji często wracaliśmy do słów błogosławionego Jana Pawła II, które wypowiedział w trakcie swojej IV pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 roku:

?Oto Dekalog: dziesięć słów.
Od tych dziesięciu prostych słów
Zależy przyszłość człowieka i społeczeństw.
Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata.?

Pytaliśmy siebie ? jakie skojarzenia budzą się w naszych sercach na dźwięk słów ?Boże przykazanie?:
- tak trzeba?
- tego Bóg wymaga?
- to jest dobre?
- a może: to jest słowo kochającego Boga do mnie?
Ja chcę przecież zachować przykazania, bo Ten, który mnie kocha i którego ja chcę kochać ? tego ode mnie oczekuje! Oczekuje ode mnie miłości, bo ?miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa? ? miłość nakłania do przestrzegania przykazań, a zachowywanie przykazań dowodzi miłości do Boga i bliźniego.

Każdego dnia w czasie rekolekcji była sprawowana Eucharystia, były spotkania modlitewne, adoracja Najświętszego Sakramentu, dzielenie się przeżyciami z rekolekcji i świadectwami o tym, jak Jezus zmienił życie wielu osób, jak odkrywali prawdę, że przykazania to nie ?kaganiec? ograniczający wolność człowieka, ale to drogowskaz, by nie stoczyć się w przepaść zła.

Uczestnicy rekolekcji brali także udział w tzw. warsztatach ? nt. ?Ewangelizacja w praktyce?, które obejmowały takie zagadnienia jak: Słowo Boże ? podstawą ewangelizacji, ewangelizacja w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, dawanie świadectwa, ewangelizacja wizualna i ewangelizacja śpiewem.

Zasady poznane na tych ?warsztatach? zostały już w czasie rekolekcji zweryfikowane w praktyce: np. poprzez rozważanie Słowa Bożego, projektowanie plakatu ewangelizacyjnego, a także poprzez ewangelizację w miejscowości Buk, która jest filią parafii w Dobrej. Rozmowy o Bogu z mieszkańcami ? w ich domach, na ulicy, pod sklepem, kontakt z dziećmi, które najchętniej garnęły się do nas, konkursy, zabawy, śpiew ? a przede wszystkim modlitwa wstawiennicza i uwielbienie Boga w życiu ludzi z Buku ? z pewnością zapadły im głęboko w serce. A o owoce tej ewangelizacji niechaj teraz zatroszczy się Pan!

Ostatniego dnia, poszczególne grupy uczestników rekolekcji, przedstawiły scenki, pantomimy lub piosenki nawiązujące do tematu ?Dekalog stale aktualny?. Były one zachętą do refleksji i podsumowania tego, co każdy z nas przeżył w swoim sercu w czasie rekolekcji. Z wielką radością, ale i stanowczością zaśpiewaliśmy na zakończenie piosenkę, która stała się swoistym ?hymnem? rekolekcyjnym (na melodię ?Morze, nasze morze...?)

Ref. Boże, dobry Boże
Twych przykazań chcemy strzec, chcemy strzec.
Dodaj siły i odwagi,
By do nieba z ziemi prosto biec,
By do nieba prosto biec, prosto biec.

1. Chociaż wokół tyle pokus
I tak trudno dobrym być, dobrym być,
To Dekalog pokazuje,
Jak uczciwie, mądrze żyć.

2. Nie zasłaniaj niczym Boga,
Szanuj Jego Imię wciąż, Imię wciąż,
A w niedzielę biegnij na mszę,
Choćby krzywił się twój mąż.

3. Swych rodziców kochaj mocno,
Pomóż, gdy przychodzi cios, przychodzi cios,
A jeżeli są u Pana,
Módl się za nich, wołaj w głos.

4. Nie zabijaj nic, co żyje,
Wszystko stworzył Wielki Bóg, Wielki Bóg.
Nie okłamuj, nie oskarżaj,
Fałsz nie splami twoich dróg.

5. Nie cudzołóż, nie pożądaj
Żony, która męża ma, męża ma.
Czystość to wspaniała cnota,
Kto ją pojął, głowę da.

6. I nie splamiaj się kradzieżą,
bo to w oczach Boga zło, Boga zło.
Także zazdrość, pożądanie
Zaprowadzi cię na dno.

7. Żadna siła, żadna burza
Nie odbierze przykazań nam, przykazań nam.
Nasza grupa, choć nieduża,
Wiernie strzeże dobra bram.


Zał. 2
Ramowy plan spotkań grup Odnowy w Duchu Świętym diecezji szczecińsko ? kamieńskiej
wrzesień 2011 r. ? sierpień 2012 r.

1. Spotkanie liderów
16 ? 17 września 2011 r.;
Dobra, godz. 17.00

2. Modlitwa i post w czasie ?Targów Sydonii?
14 ? 16 października 2011 r.
w grupach parafialnych

3. Dzień Jedności
15 października 2011 r.;
parafia p.w. św. A. Boboli
(górny kościół), godz. 10.00

4. Szkoła Animatora (II klasa)
22 października 2011 r.
parafia p.w. św. Krzyża, godz. 9.00

5. Spotkanie liderów, grup pastoralnych i animatorów
5 listopada 2011 r.
parafia p.w. św. Krzyża,
godz. 10.00

6. Szkoła Animatora (II klasa)
19 listopada 2011 r.
parafia p.w. św. Krzyża, godz. 9.00

7. Rekolekcje Adwentowe
8 ? 10 grudnia 2011 r.
parafia p.w. św. A. Boboli
czw-pt: godz. 18.00; sob: godz. 10.00

8. Spotkanie Opłatkowe dla liderów
10 grudnia 2011 r.
parafia p.w. św. A. Boboli , godz. 12.00

9. Szkoła Animatora (II klasa)
7 stycznia 2012 r.
parafia p.w. św. Krzyża, godz. 9.00

10. Spotkanie liderów, grup pastoralnych i animatorów
21 stycznia 2012 r.
parafia p.w. św. Krzyża,
godz. 10.00

11. Spotkanie liderów, grup pastoralnych i animatorów
11 lutego 2012 r.
parafia p.w. św. Krzyża,
godz. 10.00

12. Rekolekcje Wielkopostne
8 ? 10 marca 2012 r.
parafia p.w. św. A. Boboli
czw-pt: godz. 18.00; sob: godz. 10.00

13. Spotkanie liderów
10 marca 2012 r.
parafia p.w. św. A. Boboli, godz. 12.00

14. Modlitwa i post w czasie ?Targów Sydonii?
Organizatorzy nie podali jeszcze terminu

15. Spotkanie liderów
13 ? 14 kwietnia 2012 r.
Dobra, godz. 17.00

16. Metropolitalny Dzień Jedności
21 kwietnia 2012 r.

17. Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie
18 ? 19 maja 2012 r.

18. Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego
26 maja 2012 r., (sobota)

19. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
27 maja 2012 r. (niedziela),
Jasne Błonia - Szczecin

20. Czuwanie Modlitewne w Uroczystość NMP Matki Kościoła
28 maja 2012 r. (poniedziałek),
Bazylika Archikatedralna
p.w. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie

21. Spotkanie liderów, grup pastoralnych i animatorów
16 czerwca 2012 r.
parafia p.w. św. Krzyża,
godz. 10.00

22. Rekolekcje wakacyjne
16 ? 21 lipca 2012 r.

* Brakujące informacje zostaną podane w terminie późniejszym.