Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List wrzesień 2013 r.

Agnieszka Szewczyk                                Szczecin, dn. 30.09.2013 r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym


Kochani!

Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w spotkaniu wyborczym i za obdarzenie mnie zaufaniem na następną kadencję. Gorąco proszę Was o modlitwę – aby służba moja i Rady Diecezjalnej przebiegała zgodnie z wolą Bożą i przynosiła obfite owoce.

W załączeniu przesyłam Wam:
 • Informację nt. wyborów,
 • Informację nt. spotkania ks. Henryka i Agnieszki z Księdzem Arcybiskupem,
 • Pismo ks. Henryka nt. modlitwy o uzdrowienie,
 • Oświadczenie Komisji Teologicznej,
 • Pisma dotyczące „modlitwy przebaczenia Bogu” z prośbą, aby przekazać te informacje Kapłanom – Opiekunom oraz Braciom i Siostrom w grupach.

Przesyłam Wam też w załączeniu propozycję na dzielenia w grupach domowych. Rozeznaliśmy na spotkaniu Rady Diecezjalnej, że trzeba „porządnie” pochylić się nad Słowem, które Pan nam dał dwukrotnie, tj. na modlitwie sylwestrowej i w dniu Uroczystości Zesłania Ducha Świętego:
Hbr 12, 1-14.
Nas szczególnie poruszył problem odrzucenia ciężaru – grzechu, który „nas łatwo zwodzi” oraz fragment „jeszcze nie opieraliście się, aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi”.

W powiązaniu z tematyką tegorocznych rekolekcji wakacyjnych proponuję więc dzielenia nt.:
 • 7 grzechów głównych,
 • grzechów przeciw Duchowi Świętemu i
 • tzw. grzechów cudzych.

W zależności od liczby spotkań domowych w miesiącu (2 lub 4) – możecie oczywiście włączać również tematy, które rozeznacie w Grupie Pastoralnej.
Proszę o zwrotną informację, czy pragniecie otrzymywać kolejne materiały – dziś załączam 4 pierwsze propozycje.
Jeżeli ktoś z Was chciałby w tej formacji posiłkować się katechezami wakacyjnymi, to zamówiła je większość uczestników rekolekcji (będą rozdane na Dniu Jedności – 12 października). Można je też jeszcze zamówić u Eli Mackiewicz (ela22macki@wp.pl, tel. 507 588 446).

Proszę Was też, Kochani, o modlitwę, aby dzieło Nabożeństw o Uzdrowienie, które podjęliśmy, rozwijało się i przynosiło piękne owoce wszystkim potrzebującym uzdrowienia.

I jeszcze uzupełnienie:

W poprzednim liście – gdy zapraszałam Was na sobotni Dzień Jedności 12 października do „św. Krzyża” – nie poprosiłam Was o przyniesienie „czegoś dobrego” na agapę (ciasta, ciasteczka i owoce). Czynię to więc teraz, licząc, że ta informacja dotrze do Was Wszystkich.
Przy okazji przypominam o przyniesieniu „serduszek z dobrymi czynami”, które poniesiemy w darze podczas Mszy Świętej.

Na Dniu Jedności będzie można oddać plastikowe nakrętki, składkę od grup.


Do zobaczenia!

Pozdrawiam serdecznie w Panu
- Agnieszka.


Załącznik 1

Informacja na temat wyborów                                                                   Szczecin, 15.09.2013 r.
Lidera Diecezjalnego i Rady Diecezjalnej
Odnowy w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej
na kadencję: wrzesień 2013 – wrzesień 2017Spotkanie Liderów Grup Parafialnych Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej odbyło się 14 września 2013 r. w kościele p.w. św. Rodziny w Szczecinie.

Miało ono następujący przebieg:
 • godz. 10.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
 • godz. 10.30 – Eucharystia
 • godz. 12.00 – Spotkanie poświęcone wyborom Lidera Diecezjalnego i Rady Diecezjalnej. Spotkanie to prowadził Ks. kan. Henryk Marczak – Moderator Diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym, w obecności – Ks. kan. dra Piotra Skiby – Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej.

Na kandydowanie na Lidera Diecezjalnego zgłoszeni zostali oraz wyrazili zgodę na kandydowanie:
1. Lucyna Kaczyńska
2. Elżbieta Mackiewicz
3. Agnieszka Szewczyk

Następnie, po przedstawieniu kandydatów, po modlitwie nad każdym z kandydatów i po rozważeniu Słów Pana, które każdy kandydat otrzymał, odbyło się tajne głosowanie.
Głosowały 23 osoby, spośród obecnych 25, gdyż 2 grupy parafialne reprezentowane były tylko przez przedstawicieli nie będących ważnie wybranymi liderami.
Agnieszka Szewczyk otrzymała 14 głosów, Lucyna Kaczyńska – 8 głosów, a Elżbieta Mackiewicz – 1 głos.

 Jako nowo wybrany Lider – Agnieszka Szewczyk przedstawiła propozycję składu 3-osobowej Rady Diecezjalnej, podając 4 kandydatów:
1. Jolantę Kuchar
2. Elżbietę Mackiewicz
3. Izabellę Ratajczak
4. Krystiana Antoniego Zakrzewskiego

Głosowały 23 osoby. Elżbieta Mackiewicz uzyskała 23 głosy, Jolanta Kuchar – 18 głosów, Krystian Antoni Zakrzewski – 14 głosów, a Izabella Ratajczak – 13 głosów.
W skład Rady Diecezjalnej weszli więc:
1. Jolanta Kuchar
2. Elżbieta Mackiewicz
3. Krystian Antoni Zakrzewski

Agnieszka Szewczyk zaproponowała również, aby na spotkania Rady zapraszać (w miarę potrzeby) animatorów diakonii:
 • Modlitw wstawienniczych – Teresę Dobosz
 • Ewangelizacyjnej – Lucynę Kaczyńską
 • Muzycznej – Dariusza Wiśniewskiego
Liderzy poparli tę propozycję.

Wspólna modlitwa i błogosławieństwo zakończyły spotkanie.
Agnieszka Szewczyk
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym


Załącznik 2

Ks. kan. Henryk Marczak                                Szczecin, dn. 22.09.2013 r.
Moderator Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym

Informacja na temat spotkania ks. kan. Henryka Marczaka i Agnieszki Szewczyk
z Księdzem Arcybiskupem Andrzejem Dzięgą w dniu 19.09.2013 r.

Spotkanie to odbyło się na moją prośbę. Zgodnie z zapisem w „Szczególnych wskazaniach dla Grup Odnowy w Duchu Świętym” – wyniki wyborów na szczeblu diecezjalnym powinny być zatwierdzone przez Księdza Biskupa.

Przedstawiłem więc Księdzu Arcybiskupowi szczegółową informację na temat przebiegu oraz wyników wyborów, a Ksiądz Arcybiskup bez żadnych zastrzeżeń je zatwierdził. Podpisał też stosowny dokument, który został wysłany do Sekretariatu Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym, a także pomodlił się nad Agnieszką i ją pobłogosławił, życząc owocnej służby.

Następnie, w czasie przeszło godzinnej rozmowy poruszyliśmy kilka ważnych i aktualnych problemów:
 • Nabożeństwo uzdrowienia – Ksiądz Arcybiskup zapoznał się z moją ostatnią informacją na ten temat oraz ze stanowiskiem Komisji Teologicznej Odnowy w Duchu Świętym. Poparł zawarte tam zasady, podkreślając, że należy wyraźnie oddzielić adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę o uzdrowienie z nałożeniem rąk. Dodał, że w wyjątkowych wypadkach (np. w czasie rekolekcji, w których uczestniczą tylko członkowie wspólnot) możliwa jest tzw. „duchowa bilokacja” – czyli zwrócenie się sercem do Boga w modlitwie uwielbienia i zwrócenie się do drugiego człowieka w modlitwie prośby w jego intencji. Natomiast na tzw. spotkaniach otwartych, gdy jest choć jedna osoba nieprzygotowana – jest to niewskazane. Dopuszczalne jest w czasie nabożeństw uzdrowienia błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem – indywidualne i udzielane grupowo, podobnie jak przebiega to w Sanktuarium w Lourdes. Mamy przygotować dokładny opis przebiegu takiego nabożeństwa i przedstawić Księdzu Arcybiskupowi do zatwierdzenia. Dobrze jest, gdy takie nabożeństwo poprzedza msza święta wotywna o Duchu Świętym. W sprawie nakładania rąk – Ksiądz Arcybiskup uważa, że gest ten powinien być zawsze poprzedzony komentarzem wyjaśniającym jego istotę (gest solidarności z osobą proszącą, gest braterskiej miłości, pociechy itp.), a nie gest sakramentalny. Osoby modlące się mogą też wyciągnąć ręce w kierunku osoby proszącej w geście wspierającym.
 • Zakres obowiązków Moderatora, Lidera Diecezjalnego i Rady Diecezjalnej oraz współpraca i przepływ informacji to zdaniem Księdza Arcybiskupa sprawa wewnętrznych uzgodnień w ramach struktur Odnowy w Duchu Świętym według „Szczególnych wskazań dla Grup Odnowy w Duchu Świętym”. Ksiądz Arcybiskup z uznaniem odniósł się do naszych doświadczeń w tym zakresie i szanuje nasze ustalenia. Zostaliśmy poproszeni do aktywnej pomocy przy tworzeniu Statutu Rady Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Katolickich w naszej Archidiecezji.
 • Ksiądz Arcybiskup polecił nam, aby w dalszym ciągu wspierać kapłanów przygotowujących młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Otrzymaliśmy też konkretne zadanie – aby przygotować dla tej młodzieży śpiewnik (z hymnami do Ducha Świętego, pieśniami uwielbienia i kanonami – aklamacjami) zawierający 10 – 15 pieśni.
 • Kolejne zadanie (dla grup parafialnych) – to prowadzenie tzw. Warsztatów Modlitwy – w swojej parafii oraz w ramach dekanatów. Ta służba nauki modlitwy mogłaby trwać np. przez 3 wieczory i obejmowałaby np.: modlitwę Słowem Bożym, modlitwę śpiewem i modlitwę spontaniczną.

W czasie spotkania zaprezentowaliśmy Ramowy Plan Spotkań oraz zaprosiliśmy Księdza Arcybiskupa na czerwcowe Szczecińskie Forum Charyzmatyczne.
Ks. kan. Henryk Marczak
Moderator Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym


Załącznik 3

Ks. kan. Henryk Marczak                                          Szczecin, dn. 1.09.2013 r.
Moderator Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym


W związku z planowaną comiesięczną Mszą świętą z modlitwą o uzdrowienie, na którą zapraszane będą osoby z naszej diecezji, spotkałem się z ks. Emilem Piotrowiczem – opiekunem grupy Odnowy w Duchu Świętym w parafii p.w. Świętego Krzyża, (który będzie pełnił posługę w czasie tych spotkań) – w obecności ks. kan. dr Piotra Skiby –  Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej.

W związku z różnymi formami prowadzenia modlitw wstawienniczych z prośbą o uzdrowienie, przypominam obowiązującą w grupach Odnowy w Duchu Świętym decyzję Komisji Teologicznej przy KZK w Magdalence:

„Dlatego także modlitwa o uzdrowienie związana z charyzmatem uzdrowienia nie może być łączona z żadną formą nabożeństwa liturgicznego, jak np. z Mszą św. czy wystawieniem Najświętszego Sakramentu” (pełny tekst Oświadczenia Komisji Teologicznej w załączeniu).

Uważam, że przed wystawionym Najświętszym Sakramentem można modlić się spontaniczną modlitwą uwielbienia. Dobrze jest włączyć w taką modlitwę teksty z Pisma świętego budujące wiarę w to, że Bóg uzdrawia, i dziękować Mu za to. Na takich spotkaniach nie powinno być zamieszania, chodzenia po kościele, grup omadlających itp., gdyż uwaga uczestników  powinna być skierowana na Najświętszy Sakrament. Kwestie dotyczące sposobu przeprowadzania modlitwy o uzdrowienie od Boga przypomina ks. Mirosław Nowosielski – członek Komisji Teologicznej przy KZK – w Zeszytach Odnowy w Duchu Świętym nr 4 (127) 2013, str. 53.

Z uwagi na pojawiającą się różnicę zdań na temat nakładania rąk podczas modlitw wstawienniczych przez osoby świeckie (np. opinia, że nakładania rąk na głowę osoby omadlanej może dokonać tylko kapłan) oraz na fakt, że wspomniana Komisja Teologiczna nie podejmowała dotąd tego zagadnienia, skierowaliśmy do Niej prośbę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Jednocześnie informuję, że Komisja Doktrynalna ICCRES w Rzymie stwierdziła, że "praktyka nakładania rąk przez ‘zwykłych wiernych’ może stanowić element modlitwy m.in. o uzdrowienie. W ten sposób uznajemy, że jesteśmy istotami cielesnymi i że Chrystus sprawia, iż Jego łaski przepływają przez wszystkie członki Jego Ciała." Podczas nakładania rąk należy przestrzegać zasad szacunku i wrażliwości wobec osoby omadlanej, a także nie dopuścić do mylenia tego gestu z gestem sakramentalnym.(Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym nr 5/2009).


Ks. kan. Henryk Marczak
Moderator Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym