Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List grudzień 2014r.

Agnieszka Szewczyk                                                  Szczecin,15.12.2014r.   
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym


Kochani!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     Wczoraj zakończyły się nasze rekolekcje adwentowe, prowadzone przez ks. Krzysztofa Condera na kanwie Słowa z 1Kor.3, 1-16.  Jak zwykle, poniżej przekazuję Wam główne myśli ze spotkań rekolekcyjnych.     
     Ksiądz Rekolekcjonista na początku podkreślił niedojrzałość duchową (cielesność:  zawiść, niezgodę, mówienie typu my-oni czyli „ja jestem Pawła a ja Apollosa”), z której wyjście możliwe jest tylko poprzez właściwą „dietę”. Św. Paweł karmił  Koryntian „mlekiem” a nie „stałym pokarmem”- ze względu właśnie na ich niedojrzały stan duchowy.

Ta „dieta” to:
- lektura Pisma Świętego,   
- udział w liturgii Kościoła,
- modlitwa.

W czasie konferencji powracały często słowa Św. Pawła, kończące podany fragment: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was?”.
Właśnie tę „wiedzę” mamy czerpać z Pisma Świętego, Udział w liturgii podkreśla - że „jesteśmy świątynią”, a modlitwa to czas, gdy „Duch Boży mieszka w nas”.


A dokładniej:

• Bóg mówi (przekazuje nam pewną wiedzę) na różne sposoby, przez: natchnienia, proroctwa, okoliczności  życia, radę mądrych ludzi, świadectwo, przełożonych… i przez Pismo Święte.
Słowo Boże trzeba zachować, pójść za nim i uczynić słowem życia, rozeznając je przy pomocy Ducha Świętego. Warto pochylać się nad Pismem Świętym w tzw. studium   a także rozważać je na modlitwie. Łatwiej wtedy wzrastać, dojrzewać duchowo i budować swoje życie na fundamencie Słowa.

• „Jesteśmy Świątynią”, tzn. miejscem zamieszkania Boga, spotkania się z Nim, składania ofiar…  Jest to swoista „szczepionka” przeciw podziałom. Ksiądz Krzysztof podkreślił, że Św. Paweł mówi: „świątynią” – w liczbie pojedynczej a nie „świątyniami jesteście”. Jest to wyraźne wskazanie na jedność - nie szukajcie swego, nie kłóćcie się, nie bądźcie zazdrośni…, bo, „jesteście świątynią”, Chrystus nas zespala! Św. Paweł mówił tak do niedojrzałych, niedoskonałych Koryntian, mówi to też do nas, bo mamy się troszczyć o jedność. Liturgia to właśnie miejsce uprzywilejowane do tego – to miejsce spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, spotkania z Chrystusem obecnym w Postaciach Eucharystycznych, w Słowie, w kapłanie, w ludzie Bożym. Liturgia pozwala nam dojrzewać duchowo poprzez to, że: wspominamy wydarzenia zbawcze, uczestniczymy w uobecnieniu zbawienia, mamy wgląd w to, co będzie, bo nasze głosy łączą się z głosami Nieba i przez to, że jesteśmy wezwani do odpowiedzi na to wszystko w życiu, poprzez swoje świadectwo i posługę. W „Świątyni” – w Kościele, Bóg uczynił nas różnymi, każdy z nas jest Bogu miły, ma swoje miejsce i powołanie, służące budowaniu jednego Ciała. Zakwitaj  więc tam, gdzie Bóg cię zasieje i nie zapominaj skąd czerpiesz wodę!

• „Duch Boży mieszka w was” – ta prawda objawiła się w pełni dopiero w Nowym Testamencie, bo Duch Święty mieszka w tych, którzy zostali ochrzczeni. W księgach Starego Testamentu nie ma takiego określenia, są natomiast inne np. Duch unosił się nad…, mówił przez kogoś…, ogarniał kogoś…, oddziaływał na kogoś…, opanowywał, zstępował, opuszczał… -  ale nie mieszkał.
Duch Święty przyczynia się za nami na modlitwie, która jest trzecim elementem „diety wzrostu”. Modlitwa to oddech nowego życia, jest źródłem mocy i przywilejem, bo możemy wołać do Boga – Abba!  i rosnąć, dojrzewać tak jak dziecko przy Ojcu. Na modlitwie mamy się zmieniać, abyśmy byli zdolni przyjąć Jego wolę.

Podsumowaniem „ diety wzrostu” była homilia ks. Krzysztofa na sobotniej mszy świętej dla liderów grup.  Postacią wiodącą tego dnia był prorok Eliasz, który mocą pokarmu otrzymanego od Boga szedł przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy na spotkanie z Nim. Powołaniem lidera też jest wychodzenie na spotkanie z Panem i tak jak Eliasz  trzeba być odważnym, posłusznym Bogu, upominać się o sprawiedliwość, dbać o czystość kultu, przygotowywać i formować swoich następców. Eliasz jest  więc inspiracją do tego, aby dobrze prowadzić grupę.
Na spotkaniu liderów rozmawialiśmy o problemach dotyczących ewangelizacji, o pilnej potrzebie podjęcia służby przez koordynatorów. Bardzo proszę, aby liderzy, którzy do tej pory zaniedbali zgłoszenie koordynatora, (prosiłam o to w poprzednim liście) zrobili to do końca grudnia, na mojego maila: aszew@wneiz.pl lub telefonicznie: 91 439-35-51. Rozważaliśmy również podstawowe cele Odnowy w Duchu Świętym, które przed laty opracowało ICCRES – Międzynarodowe Biuro Odnowy w Duchu Świętym w Rzymie. Warto od czasu do czasu wracać do tego „abecadła Odnowy”, aby przeprowadzić swoisty „rachunek sumienia” lidera, animatora, członka Odnowy a także kapłana – opiekuna.
Spotkanie zakończyło się agapą, którą wspaniale przygotowała grupa z Pocztowej. Były życzenia świąteczne, opłatek, śpiewanie kolęd, rozmowy przy stole i… wesoły egzamin ze znajomości Pisma Świętego ( z nagrodami!).


A teraz pozostałe informacje:

• Dostałam z Magdalenki dodatkową informację nt. Europejskiej Konferencji Odnowy w Duchu Świętym, która planowana jest w Warszawie w dniach 1 – 4 października 2015r. Przesłałam ją wszystkim mailem. Pierwszeństwo udziału mają liderzy grup oraz członkowie grup pastoralnych i animatorzy, a następnie inne osoby. Koszt jest niemały, proszę, rozważcie w grupach, kto pojedzie i jak proponujecie rozwiązać problem finansowy. Proszę o informację na ten temat do 15 stycznia 2015. Termin płatności to koniec lutego 2015.

• Lider grupy przy Sanktuarium NSPJ zwrócił się z prośbą o pomoc przy omodlaniu Seminarzystów. Modlitwa o Nowe Wylanie Ducha Świętego planowana jest na sobotę 10 stycznia 2015. Proszę  liderów o zgłaszanie osób mogących pomóc – na maila: 888jarek@gmail.com  lub telefonicznie 519 - 137 – 173.  Szczegóły (tj. miejsce           i godzinę ) Jarek poda Wam bezpośrednio, gdy tylko zostanie to ustalone.

• W dniach 6 – 8 lutego 2015 w hali MTS na ul. Struga odbędą się rekolekcje z ks. Bashoborą. Zapisy internetowe (przez stronę www. rekolekcje.szczecin.pl) będą wkrótce uruchomione. Wszyscy Odnowowicze są proszeni o „ akcję promocyjną” głównie wśród mieszkańców naszego miasta i okolic oraz tych miejscowości w naszej archidiecezji, w których są grupy Odnowy w Duchu Świętym. Wiąże się to z realizacją jednego z naszych celów Odnowy – z ewangelizacją w diecezji. Podczas rekolekcji rozprowadzane będą ulotki z zaproszeniem na Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, które planowane jest w jednym z kościołów w centrum Szczecina (katechezy) natomiast o poprowadzenie grup dzielenia będą poproszeni animatorzy z różnych grup parafialnych. A więc „ do dzieła!”. Rozpocznijmy połowy dla Pana.

• Pakistanka Asia Bibi, matka pięciorga dzieci, za przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa została w 2010 roku skazana na karę śmierci przez powieszenie. Na wykonanie wyroku oczekuje w celi śmierci w nieludzkich warunkach. Sąd Apelacyjny w Pakistanie odrzucił apelację i potwierdził wyrok śmierci. Asia potrzebuje naszej pomocy! Wyrok może zostać anulowany przez prezydenta Pakistanu, który dysponuje prawem łaski. Musimy jednak wywrzeć na nim jak największą presję. Liczy się każdy apel, każdy sprzeciw – Twój sprzeciw. Nie zwlekaj wejdź na: www.protestuj.pl by pomóc uratować życie gorliwej i nieugiętej w wierze chrześcijanki. Prześlij też prośbę o podpisanie protestu do swoich krewnych i znajomych i módlmy się gorąco w tej intencji!

• Zachęcam do zaglądania na http://citizengo.org/pl gdzie organizatorzy umieszczają różne petycje z prośbą o poparcie.

• Zapraszam na kolejne spotkanie w Szkole Animatora – 10 stycznia 2015 r, o 1000 na ul. Mickiewicza 64 oraz na spotkanie liderów, grup pastoralnych i animatorów – 17 stycznia 2015 r godzina 1000 na ul. Wieniawskiego.

• Od 1 grudnia 2014 r zmienili się księża – opiekunowie w Świnoujściu, w Św. Krzyżu  i w Św. Rodzinie. Czy jeszcze u kogoś z Was? Proszę o informację.

A teraz czas na najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

                                                                                    
Kochani!

Życzę Wam z całego serca, abyście zakwitali i owocowali wszędzie tam, gdzie Bóg Was zasieje i nigdy nie zapominali o tym,  skąd czerpiecie wodę.
Aby drzewo waszego życia było tak ustrojone jak najpiękniejsza choinka. I abyście świecili w świecie pełnym zła i przeciwności – takim jasnym, mocnym światłem wielu lampek jak ona!


                                                                       Z uśmiechem świątecznym
                                                                          
                                                                             -  Agnieszka