Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Znalezione obrazy dla zapytania herb dzięgi
Andrzej Dzięga
Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński


                WSKAZANIA DLA GRUP ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
                 w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej


             Katolicka Odnowa w Duchu Świętym w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, zwana dalej Odnową, jest  zespołem grup modlitewnych podejmujących wielorakie działania wypływające z osobistego doświadczenia Nowego Wylania Ducha Świętego.
             Odnowa nie ma założyciela, nie jest jednolitym ruchem ani organizacją; jest natomiast poruszeniem wywołanym przez odkrycie na nowo Osoby Ducha Świętego i Jego działania. Odnowa pozostaje w łączności z pokrewnymi grupami w Polsce i za granicą oraz z Krajowym Zespołem Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym.
             Zwierzchnictwo i opiekę nad Odnową sprawuje biskup diecezji, czyniąc to przy pomocy powołanego dekretem kapłana – moderatora Odnowy.
             Symbolem Odnowy jest stylizowany wizerunek Ducha Świętego w postaci gołębicy.


                Świętem Odnowy jest uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

            Sztandar reprezentuje Odnowę jako uroczysty znak – symbol jedności wszystkich grup Odnowy, jest otaczany szacunkiem wyrażonym, postawą stojącą przy jego wprowadzeniu i wyprowadzeniu przez poczet sztandarowy na uroczyste zgromadzenia. Na awersie – logo Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Na rewersie – herb archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

             Członkami Odnowy mogą być katolicy, którzy:
• ukończyli 17. rok życia,
• przyjęli sakrament bierzmowania,
• uczestniczyli w  Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, zakończonym  modlitwą o Nowe Wylanie Ducha Świętego,
• czynnie uczestniczą w realizacji celów Odnowy,
• służą charyzmatami Ducha Świętego,
• wspierają Odnowę poprzez: jałmużnę, modlitwę i post.
Jeżeli ktoś nie spełnia tych warunków, może być sympatykiem Odnowy (tym samym nie ma praw ani obowiązków wyborczych). Członkiem Odnowy można być tylko w jednej grupie parafialnej.

            Podstawowe cele Odnowy to:
• modlitwą uwielbienia oddawanie chwały Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
• dążenie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi,
• dążenie do zdecydowanego i osobistego przyjęcia Osoby, natchnień i mocy Ducha Świętego,
• pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości poprzez osiąganie takich owoców Ducha Świętego, jak: „…miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23),
• odkrywanie i pogłębianie więzi z Bogiem i drugim człowiekiem,
• otwieranie się na charyzmaty Ducha Świętego i posługiwanie nimi w Kościele,
• głoszenie słowem i czynem Chrystusa działającego w Kościele.

            Cele Odnowy realizowane są poprzez:
• wspólną Eucharystię,
• spotkania modlitewne,
• spotkania grup domowych,
• seminarium wstępne podstawowe i wzrostu oraz inne spotkania formacyjne, 
• rekolekcje,
• dni jedności grup Odnowy,
• czuwania modlitewne,
• spotkania ewangelizacyjne,
• nabożeństwa uzdrowienia,
• indywidualne praktyki religijne – częste rozważanie Pisma Świętego, regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii, adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę osobistą.

             Nad prawidłową realizacją celów Odnowy czuwają:
Moderator  Odnowy – kapłan, powołany dekretem biskupa diecezji,  
Lider diecezjalny – świecki przedstawiciel Odnowy,
Rada diecezjalna Odnowy – w skład której wchodzą: moderator  Odnowy, lider diecezjalny i członkowie zwyczajni rady. Zapraszani na spotkania rady mogą być również członkowie wspierający: animatorzy diakonii diecezjalnych i członkowie honorowi, czyli osoby szczególnie zasłużone w Odnowie oraz kapłani - opiekunowie.  
             Po każdym roku służby i na koniec  kadencji  lider diecezjalny przedstawia Odnowie pisemne sprawozdanie. Rada pełni służbę doradczą, ostateczne decyzje podejmuje lider diecezjalny. Moderator Odnowy i lider diecezjalny spełniają swoje funkcje w jedności.
Moderator Odnowy i lider diecezjalny nie biorą odpowiedzialności za grupy i wspólnoty charyzmatyczne w diecezji, które na stałe z nimi nie współpracują.

            Moderator  Odnowy:
• troszczy się o wierność Odnowy nauce Kościoła Katolickiego,
• pozostaje wraz z liderem diecezjalnym w kontakcie z biskupem diecezji, realizuje jego  zalecenia dotyczące form działania Odnowy,
• reprezentuje Odnowę w diecezji i poza nią,
• współpracuje z Krajowym Zespołem Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym,
• organizuje spotkania kapłanów – opiekunów i wspiera ich w wykonywanej przez nich funkcji,
• przewodniczy wyborom lidera diecezjalnego i członków zwyczajnych rady,
• uczestniczy w spotkaniach rady i w dziełach podejmowanych przez radę,
• udziela konsultacji teologicznych osobom świeckim przygotowującym katechezy i spotkania modlitewne,
• interweniuje w przypadku braku porozumienia  między  grupami parafialnymi i konfliktów w  grupach,
• czuwa nad formami współpracy z innymi ruchami, wspólnotami i stowarzyszeniami katolickimi w diecezji.

              Rada diecezjalna Odnowy  realizuje cele Odnowy poprzez:
• udzielanie wszechstronnej pomocy grupom parafialnym, a w szczególności:
- utrzymywanie kontaktów z liderami parafialnymi,
- wspieranie poszczególnych liderów w prowadzeniu formacji grup parafialnych,
- odwiedzanie grup na spotkaniach modlitewnych,
- interesowanie się drogami grup, ich wzrostem i trudnościami,
- przeprowadzanie wyborów w grupach parafialnych,
• powoływanie nowych grup parafialnych,
• podejmowanie decyzji o łączeniu grup parafialnych,
• prowadzenie formacji liderów parafialnych i animatorów,
• powoływanie i odwoływanie diakonii diecezjalnych, ustalanie ich składu i funkcji,
• inicjowanie i organizowanie różnych  działań upowszechniania celów i form działalności Odnowy,
• organizowanie dni jedności grup, czuwań  modlitewnych, nabożeństw uzdrowienia, spotkań ewangelizacyjnych,
• organizowanie Seminariów Odnowy w Duchu Świętym,
• organizowanie rekolekcji,
• utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi grupami w kraju i za granicą,
• inspirowanie i inicjowanie nowych działań będących propozycjami form działalności dla grup parafialnych.

              Ponadto:
              Lider diecezjalny, stojący na czele rady:
• pozostaje wraz z  moderatorem Odnowy w kontakcie z biskupem diecezji, realizuje jego zalecenia dotyczące form działania Odnowy,
• reprezentuje Odnowę w diecezji i poza nią,
• współpracuje z Krajowym Zespołem Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym,
• organizuje spotkania liderów parafialnych i wspiera ich w wykonywanej przez nich funkcji,
• kieruje bieżącą pracą rady,
• powołuje i odwołuje animatorów diakonii diecezjalnych,
• przekazuje liderom parafialnym informacje dotyczące bieżących spraw Odnowy,
• interweniuje w sytuacjach konfliktowych w grupach parafialnych,
• może doraźnie upoważnić członka rady do realizacji powierzonych sobie zadań.

              W ramach Odnowy mogą powstawać diakonie diecezjalne, czyli grupy, które gromadzą członków Odnowy z różnych grup parafialnych i spełniają w Odnowie i w diecezji  służebne funkcje, np. diakonia muzyczna, diakonia modlitw wstawienniczych,  diakonia ewangelizacyjna, diakonia
służby szpitalnej. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
             Grupa parafialna jest głównym miejscem realizowania celów Odnowy.
Przy parafii może działać tylko jedna grupa parafialna Odnowy. Grupą parafialną opiekuje się proboszcz lub wskazany przez niego kapłan – opiekun. Powstanie grupy parafialnej jest uwarunkowane:
- istnieniem grupy inicjującej – ewangelizacyjnej zatwierdzonej przez radę, składającej się co najmniej z 3 osób – członków Odnowy,
- zgodą  proboszcza parafii, który może być również  inicjatorem grupy parafialnej.

            Grupa inicjująca lub proboszcz parafii są odpowiedzialni za grupę parafialną do momentu zaistnienia warunków do przeprowadzenia wyborów lidera parafialnego i grupy pastoralnej, co powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 1 rok.
Kandydatów zgłaszają członkowie grupy inicjującej. Przy pierwszych wyborach kandydaci nie muszą spełniać warunków podanych w dalszej części Wskazań.
             Grupa parafialna skupia członków Odnowy z danej parafii. Mogą należeć do niej także członkowie z innych parafii.
             Grupa parafialna może się dzielić na mniejsze grupy – tzw. grupy domowe, które gromadzą się na spotkaniach domowych pod przewodnictwem animatorów.
W ramach grupy parafialnej  mogą powstawać diakonie parafialne, czyli grupy, spełniające w parafii służebne funkcje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
            Kapłan-opiekun:
• troszczy się o wierność grupy parafialnej nauce Kościoła Katolickiego,
• odpowiada za właściwą formację osób odpowiedzialnych w grupie, tj. lidera, członków grupy pastoralnej i animatorów,
• pomaga przy rozeznawaniu charyzmatu grupy,
• uczestniczy w wyborach lidera parafialnego i grupy pastoralnej,
• głosi homilie na Mszach św. dla grupy i katechezy na spotkaniach modlitewnych,
• zgodnie z potrzebą wspólnoty i własnymi możliwościami duszpasterskimi uczestniczy w spotkaniach grupy pastoralnej i grupy parafialnej, odwiedza grupy domowe,
• udziela konsultacji teologicznych osobom świeckim przygotowującym katechezy i spotkania modlitewne,
• uczestniczy w dziełach podejmowanych przez grupę parafialną,
• interweniuje w przypadku braku porozumienia w grupie a w razie potrzeby konsultuje zaistniałe problemy z  moderatorem  Odnowy i z liderem diecezjalnym,
• czuwa nad formami współpracy z innymi grupami modlitewnymi i wspólnotami w parafii.
             W skład grupy pastoralnej  wchodzi: kapłan-opiekun, lider parafialny i członkowie zwyczajni. Mogą do niej wchodzić również członkowie wspierający: animatorzy grup domowych i diakonii parafialnych oraz członkowie honorowi.

             Grupa pastoralna realizuje cele Odnowy poprzez:
• włączanie grupy parafialnej do działalności duszpasterskiej w parafii,  
• organizowanie inicjowanie działań zmierzających do określenia imienia i charyzmatu grupy parafialnej,
• organizowanie spotkań modlitewnych,
• powoływanie grup domowych i diakonii parafialnych, ustalanie ich składu i funkcji,  
• organizowanie spotkań animatorów,
• organizowanie Seminariów  Odnowy w Duchu  Świętym ( wstępnych,  podstawowych i wzrostu),  rekolekcji oraz innych rodzajów formacji, 
• różnych spotkań integrujących członków Odnowy. 
Grupa pastoralna pełni służbę doradczą, ostateczne decyzje podejmuje lider parafialny. Kapłan – opiekun   i lider parafialny spełniają swoje funkcje w jedności.

             Ponadto:
             Lider parafialny – stojący na czele grupy pastoralnej:   
• współpracuje z proboszczem parafii lub wskazanym przez niego kapłanem-opiekunem,
• pozostaje w kontakcie z moderatorem  Odnowy, z liderem diecezjalnym i radą,
• reprezentuje Odnowę w parafii,
• uczestniczy regularnie i aktywnie w spotkaniach liderów i postępuje zgodnie z przyjętymi tam ustaleniami,
• kieruje bieżącą pracą grupy pastoralnej,
• powołuje i odwołuje animatorów grup domowych i diakonii parafialnych,
• przekazuje animatorom informacje dotyczące bieżących spraw Odnowy,
• może doraźnie upoważnić członka grupy pastoralnej do realizacji powierzonych sobie zadań.

             Animatorem może być ustanowiona osoba, która jest członkiem Odnowy co najmniej od roku oraz uczestniczyła w konferencjach formacyjnych w szkole animatora.
             Animator troszczy się o członków grupy domowej:
• w porozumieniu z grupą pastoralną inspiruje poczynania grupy domowej,
• jest odpowiedzialny za spotkanie domowe,
• przekazuje członkom grupy informacje dotyczące bieżących spraw Odnowy
• jest zobowiązany do udziału w bieżących formacyjnych spotkaniach animatorów
  
             Wybory lidera diecezjalnego, rady diecezjalnej, lidera parafialnego, grupy pastoralnej odbywają się:
• po Eucharystii,
• po modlitwie połączonej z prośbą o Słowo Pana dla każdego z kandydatów,
• w głosowaniu tajnym.
             W spotkaniu wyborczym nie mogą uczestniczyć sympatycy  Odnowy.
             Prawo zgłaszania kandydatów oraz bierne i czynne prawo wyborcze mają wyłącznie osoby obecne na spotkaniu wyborczym.
             Osoby zgłaszające kandydatów powinny ich przedstawić oraz uzasadnić, że spełniają  wymagane warunki i mają właściwe predyspozycje  do pełnienia rekomendowanych funkcji.
             Zgłoszone osoby powinny wyrazić zgodę na kandydowanie.
Aby umożliwić przeprowadzenie wyborów  ustala się dwa terminy -  pierwszy  termin, a w przypadku braku quorum tj. 2/3 uprawnionych do głosowania - drugi termin – po upływie 15 minut.
Wyboru lidera diecezjalnego lub parafialnego dokonuje się spośród co najmniej dwóch kandydatów bezwzględną większością głosów (50% +1). W przypadku większej liczby kandydatów, gdy żaden z nich nie otrzymał wymaganej liczby głosów, powtarza się głosowanie  nie uwzględniając kandydata, który otrzymał  najmniejszą  liczbę głosów.
             Wyboru członków zwyczajnych rady lub grupy pastoralnej dokonuje się zwykłą większością głosów spośród kandydatów wskazanych przez nowo wybranego lidera, przy czym liczba kandydatów powinna być większa od proponowanej przez niego liczby członków rady lub grupy pastoralnej. W przypadku równej liczby głosów u kilku kandydatów powtarza się głosowanie na tych kandydatów. Każde głosowanie poprzedza modlitwa.
             Kandydatem do pełnienia funkcji lidera diecezjalnego lub  członka zwyczajnego  rady może być członek  Odnowy, który co najmniej przez cztery lata pełnił funkcję lidera diecezjalnego lub członka rady albo funkcję lidera parafialnego.
Lidera diecezjalnego oraz członków zwyczajnych rady wybierają: moderator  Odnowy, członkowie ustępującej rady i liderzy grup parafialnych. Wyborom przewodniczy moderator  Odnowy.
             Wybranego lidera diecezjalnego oraz członków zwyczajnych rady zatwierdza na piśmie biskup diecezji.
Kandydatem do pełnienia funkcji lidera parafialnego lub członka zwyczajnego grupy pastoralnej może być członek Odnowy, który co najmniej przez cztery lata pełnił funkcję lidera parafialnego, członka grupy pastoralnej lub animatora.
             Lidera parafialnego oraz członków zwyczajnych grupy pastoralnej wybierają: kapłan-opiekun i członkowie Odnowy z grupy parafialnej. Wyborom przewodniczy członek rady diecezjalnej.
             Wybranego lidera parafialnego oraz członków zwyczajnych grupy pastoralnej zatwierdza proboszcz parafii, po przedstawieniu ich przez kapłana – opiekuna, niezwłocznie po wyborach.
             Kadencja  lidera diecezjalnego, rady diecezjalnej, lidera parafialnego i grupy pastoralnej  trwa cztery lata  i może być ponawiana bez ograniczeń, tzn. że osoby pełniące funkcje w poprzedniej kadencji mogą ponownie kandydować i być wybrane.
             W Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym grupa Odnowy w Duchu Świętym nie podlega powyższym zasadom wyborów. Lider tej grupy,może być wskazany przez grupę, ale ma być ustanowiony przez Rektora AWSD. Rektor też określa czas trwania kadencji.
UWAGA. Jeżeli w grupie parafialnej po upływie kadencji  nie można wybrać nowego lidera z powodu braku wymaganej liczby kandydatów, to może nastąpić przejęcie obowiązków lidera do czasu dokonania nowych wyborów przez:
• kapłana – opiekuna,
• dotychczasowego lidera lub członka grupy parafialnej wskazanego przez kapłana – opiekuna,
• członka Odnowy spoza grupy parafialnej wskazanego przez radę,
na czas nie dłuższy niż 1 rok.
             Osoba pełniąca obowiązki lidera nie ma prawa wyborczego przy wyborach lidera diecezjalnego i rady. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, rada może podjąć decyzję o  połączeniu tej grupy z inną grupą parafialną.
             Wybory uzupełniające powinny się odbyć – w  razie wakatu w radzie diecezjalnej – na wniosek moderatora Odnowy lub lidera diecezjalnego a w razie  wakatu w grupie pastoralnej – na wniosek kapłana-opiekuna lub lidera parafialnego.
             Odwołanie lidera diecezjalnego, rady, lidera parafialnego, grupy pastoralnej odbywa się według takich samych zasad jak wybór, z tym, że w przypadku  odwołania lidera diecezjalnego kończy się również kadencja rady, a lidera parafialnego – grupy pastoralnej.

                 Wyrażamy nadzieję, że niniejsze „Wskazania…” posłużą wzrostowi i dobru Grup Odnowy w Duchu Świętym naszej archidiecezji i przyczynią się do większej jedności między grupami parafialnymi, uporządkują sprawy organizacyjne, zwłaszcza  problem wyboru osób odpowiedzialnych  za     grupy, bo: - „wszystko wolno, ale nie wszystko buduje” (1 Kor 10,23); - „wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku” (1 Kor 14,40) - „Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju” (1 Kor 14,33).                

Tekst  „WSKAZANIA DLA GRUP ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej” został zaakceptowany przez radę diecezjalną Odnowy i przez liderów parafialnych na spotkaniu w dniu  15  listopada  2014 r.


Znak: C7 - 1/2017
Szczecin, dnia 18 lutego 2017 r.

              Dokument został podpisany przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego Andrzeja Dzięgę w dniu 18 lutego 2017 roku, podczas Uroczystej Mszy Świętej w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie z okazji Złotego Jubileuszu Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim.