Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Sprawozdanie z przebiegu kadencji Rady Diecezjalnej w latach 2013 - 2017.

    Agnieszka Szewczyk                                                                                          Szczecin, 15.08. 2017.
    Lider Diecezjalny
    Odnowy w Duchu Świętym     

                               Sprawozdanie z przebiegu kadencji Rady Diecezjalnej       
                            Odnowy w Duchu Świętym za lata 2013 - 2017.


     We wrześniu miną cztery lata od dnia, w którym liderzy wybrali Radę Diecezjalną Odnowy i mnie na Lidera Diecezjalnego. Co roku przekazywałam liderom parę słów sprawozdania z naszej służby. Tym razem przesyłam całość danych o tym - co dzięki łasce Pana, na Bożą chwałę i ku wspólnemu pożytkowi dane nam było dokonać. Proszę o zapoznanie z tym sprawozdaniem wszystkich Braci i Sióstr w waszych grupach.

   Po wyborach 14.09.2013 r., w których zostałam Liderem Diecezjalnym, w skład Rady Diecezjalnej weszli:
- Jolanta Kuchar
- Elżbieta Mackiewicz
- Krystian Zakrzewski
Z powodów osobista Elżbieta Mackiewicz zrezygnowała z udziału w pracach Rady w 2014r. W związku z tym  17.01.2015 odbyły się wybory uzupełniające, w wyniku których do Rady liderzy wybrali:
- Ewę Piotrowską
- Izabellę Ratajczak.

W czasie kadencji zorganizowaliśmy:

1. I Szczecińskie Forum Charyzmatyczne - AWSD; 6-7 czerwca 2014, temat: „Jezus zwyciężył, szatan pokonany”. W czasie Forum został poświęcony sztandar Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej. Forum poprzedziły wykłady p. Roberta Tekielego – konsultanta polskich egzorcystów.                                                 

2. II Szczecińskie Forum Charyzmatyczne - AWSD; 9-10 czerwca 2017,temat: „Słowo Boga – pokarmem dla Ciebie”.

3. Uroczystość Złotego Jubileuszu 50 - lecia Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim, Bazylika p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, 18 lutego 2017, temat:              ” Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego” (Ef.4,7).

4. Uroczystość 40-lecia Odnowy w Duchu Świętym w Polsce i 35- lecia w Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej – AWSD; 10 października 2015, temat: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będzie z wami wszystkimi” (Kor 13,13).

5. Rekolekcje wakacyjne:
2014 - „ Ku doskonałości prawdziwie chrześcijańskiej”- prowadził ks. kan. Henryk               
             Marczak, Dobra Szczecińska.
2015 - ,,Duchu Święty działaj we mnie”- prowadził o. Jose Maniparambil, AWSD.  2016 - „…jesteśmy pomocnikami Boga”(1Kor 3,9), prowadzili ks. Maciej Szmuc,
           ks. dr Andrzej Krzystek, ks. dr Zbigniew Woźniak, ks. Janusz Szczepaniak, ks. dr hab.  
          prof. US Cezary Korzec i ks. Henryk Marczak, parafia p. w. św. Brata Alberta na
          Głębokim.
2017-”Święci wzorem dla naszych sumień”, prowadził ks. Sebastian Kubiński, parafia p. w.
          św. Brata Alberta na Głębokim,
               
6. Rekolekcje Adwentowe:
2013 - ” … ty pójdź za mną (por Łk. 9,59) – odpowiedź wiary w Syna Bożego”,
prowadził ks. Franciszek Mbida z Kamerunu.
2014 - „ Czy nie wiecie, że jesteście świątynią?” ( 1Kor 3,16) - prowadził ks. Krzysztof Conder.
2015 -„Chrześcijanin nowym człowiekiem” - prowadził ks. Andrzej Grochowski.
2016 -„Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie”. (J.2,5), prowadził o. Piotr Kubicki - Pallotyn.

7. Rekolekcje Wielkopostne:  
      2014 - „ Ty jesteś drogą, prawdą i życiem”(por. J 14,6), prowadził ks. Łukasz  Wacław
     2015 - „ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” ( Mk. 1,15) - prowadził o. Paweł Pawlikowski - Dominikanin
     2016 - „„…mówię wam - czuwajcie”( Mk. 13,37) – prowadził ks. dr Tomasz Mędrek
     2017 - „Pojednanie dokonane przez Chrystusa na Krzyżu źródłem pokoju w sercu
                 chrześcijanina i w życiu wspólnym” (por. Kol.1,20) prowadził ks. Maciej Koczaj

8. Nocne Czuwania w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego:
2014 - „ Duchu Święty działaj we mnie” AWSD
2015 - „ Uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego” kościół p.w. św. Wojciecha
2016 - „ Duch Pański spoczywa na mnie” ( Łk. 4,18) kościół p.w. św. Andrzeja Boboli
2017 - „ Radujcie się zawsze w Panu”( Flp. 4,4), kościół p.w. Świętego Ducha w
              Szczecinie Zdrojach

9. Dni Jedności Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej:
     18.10.2014 - Służba chorym i uboga – część I – parafia p.w. św. Józefa i szpital na Pomorzanach
     18.04.2015 - Służba chorym i ubogim –  część II – Dom Sióstr Matki Teresy z Kalkuty
     9.04.2016  - Służba osobom starszym – cztery Domy Seniora
     22.10.2016 – Przejście przez Bramę Miłosierdzia – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

10. Comiesięczne Nabożeństwa Uzdrowienia w parafii p.w. Świętego Krzyża i w parafii p.w.
      Świętej Rodziny w Szczecinie. Opracowaliśmy zasady prowadzenia Nabożeństw
      Uzdrowienia; zostały one zatwierdzone przez Wydział ds. Celebracji Liturgicznych Kurii
      Metropolitalnej i podpisane przez ks. dr Andrzeja Krzystka.
 
11. Szkołę Animatora (kilka edycji I i II klasy), na której omawiane były m.in. zagadnienia:
- cechy animatora
- przebieg spotkania domowego
- istota dzielenia się
- jak czytać Pismo Święte
- medytacja chrześcijańska
- prowadzenie modlitwy wstawienniczej
- rozeznawanie we wspólnocie
- jak dawać świadectwo 
- cele Odnowy w Duchu Świętym
- budowanie wspólnoty.

12. Cykliczne spotkania formacyjne dla liderów i grup pastoralnych.

13. Warsztaty Muzyczne na Głębokim dla wytypowanych osób z grup parafialnych.

14. Różne wydarzenia we wszystkich edycjach Tygodnia Ewangelizacyjnego – ewangelizację
      na scenie, ewangelizację uliczną, rozdawanie różnych materiałów ewangelizacyjnych,
      modlitwę wstawienniczą, świadectwa.

15. Koordynację modlitwy „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata”.

16. Seminarium Odnowy w Duchu Świętym dla członków Odnowy w Duchu
      Świętym przed Złotym Jubileuszem.

17. Seminarium Odnowy w Duchu Świętym w parafii p.w. Matki Kościoła                
      w Bezrzeczu.

18. Seminarium Odnowy w Duchu Świętym dla osób bezdomnych – w Domu Sióstr Matki
      Teresy z Kalkuty.

19. Służbę w schroniskach dla osób bezdomnych.

20. Służbę w Domach Seniora i szpitalach; powołaliśmy czwartą diakonię diecezjalną -   
      Diakonię Szpitalną.

21. Zbiórkę funduszy dla ciężko chorego ks. Darka Krawczyka oraz zbiórkę plastikowych
      nakrętek na rehabilitację Adriana, dewocjonaliów i znaczków pocztowych na cele 
      misyjne Księży Werbistów a także zbiórkę słodyczy, środków czystości, i artykułów  
      szkolnych – dla podopiecznych Caritasu.


     W okresie objętym tym sprawozdaniem odbyło się 45 spotkań roboczych Rady  Diecezjalnej, w tym jedno z udziałem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi i trzy z udziałem Księdza Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza.
    
Opracowaliśmy (łącznie z powołanym Zespołem) projekt „Wskazań dla grup Odnowy w Duchu Świętym”; został on podpisany przez Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę           w trakcie spotkania z okazji Złotego Jubileuszu Odnowy w Duchu Świętym.
     
Zaprojektowaliśmy i zleciliśmy do wykonania projekt sztandaru Odnowy w Duchu Świętym.

Odwiedzaliśmy grupy parafialne, w których trwała modlitwa na cotygodniowych spotkaniach i w grupach domowych, przeprowadzaliśmy wybory lidera i grup pastoralnych, opracowywaliśmy propozycje formacji i dzieleń..
    
 Powstały 2 nowe grupy Odnowy w Duchu Świętym: w parafii p.w. św. Ottona w Pyrzycach i w parafii p.w. Świętej Trójcy w Chwarstnicy koło Gryfina. Natomiast zakończyły się spotkania grup Odnowy w Duchu Świętym w AWSD – z powodu odejścia diakonów na praktyki do różnych parafii i braku chętnej osoby do kontynuacji prowadzenia spotkań. Obecnie kontakt z nami utrzymuje 13 grup ze Szczecina: z Sanktuarium NSPJ, z Sanktuarium NSNMP - osiedle Słoneczne, z parafii p.w. św. Jakuba Apostoła, św. Andrzeja Boboli, Świętej Rodziny, św. Kazimierza, Świętego Krzyża, św. Ottona, św. M.M. Kolbego, św. Józefa, Przemienienia Pańskiego, Opatrzności Bożej, Świętego Ducha, i 10 z terenu Archidiecezji: z Dobrej, Świnoujścia, Międzyzdrojów, Stargardu, Pyrzyc, Dębna, Gryfic, Goleniowa, Chwarstnicy, Myśliborza. Z informacji podanych przez liderów grup parafialnych wynika, że jest nas (tj. aktywnych członków Odnowy) obecnie ok. 400 osób.
   
Prowadziliśmy stronę internetową Odnowy w Duchu Świętym w naszej Archidiecezji. Przesyłaliśmy artykuły na temat wydarzeń w Odnowie w Duchu Świętym w naszej Archidiecezji do „Kościoła nad Odrą i Bałtykiem.", do „Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym'''. Członkowie Rady Diecezjalnej brali udział w spotkaniach KZK, Rady Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Katolickich, w Marszu dla Życia, w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie i w różnych sesjach formacyjnych.
    
Środki finansowe zbierane podczas dni jedności, rekolekcji, uczuwań, itp. spotkań, oraz otrzymywane od grup parafialnych przeznaczane były na: ofiarę na rzecz goszczącego nas kościoła i dla księży rekolekcjonistów; składkę na rzecz Krajowego Zespołu Koordynatorów; finansowanie podróży np. na wybory do grup z terenu Archidiecezji; dofinansowanie uczestnictwa w rekolekcjach, finansowanie działalności bieżącej, np. listy, ksero, itp.; organizowanie spotkań formacyjnych, uczuwań, dni jedności i rekolekcji. Obecnie posiadamy 400 zł na bieżące wydatki. Bóg zapłać za wszystkie ofiary z serca płynące!

Kochani!
Dziękuję Panu za te minione 4 lata, za Jego opiekę i prowadzenie, za wszystkich ludzi, których postawił na naszej drodze - i z którymi mogliśmy świadczyć o Jego Miłości - za wszystko. o czym wiemy - a także za to, co pozostanie tajemnicą - za to, co dokonało się i dokonuje w sercach poprzez łaskę Odnowy.
                                                                                    Z Panem Bogiem   
                                                                                       Agnieszka